2- بررسی ویژگی های شخصیتی دانش پژوهان شهرستان قم(1379)
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده مدیریت و برنامه ریزی(تهران)
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا تمسکی