بررسی رابطه اضطراب کلی با ایمان مذهبی دانش آموزان19-15ساله دختر و پسر منطقه1آ.پ.شهرستان قم(1374)
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده مدیریت و برنامه ریزی(تهران)
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا تمسکی